Welkom op de mobiele website van

Fanfare Juliana Munstergeleen

De geschiedenis van Fanfare Juliana Munstergeleen

Munstergeleen in 1908

Een dorp zoals zoveel dorpen in Zuid-Limburg, vredig en rustig, gezapig levend van dag tot dag. Munstergeleen lag buiten de grote verkeerswegen. De enige doorgaande weg was de weg van Sittard-Watersleij dwars door het dorp naar Abshoven en Geleen. Contacten met andere dorpen waren er niet veel, behalve via de toenmalige verenigingen en de handelsgeest van enkele dorpelingen. Veel verenigingen waren er niet. Wel een schutterij met haar schutspatroon St. Pancratius en Kerkelijk zangkoor St. Caecilia. Dit koor had in 1905 haar 30-jarig bestaan gevierd.

De oprichting van Fanfare Juliana Munstergeleen

Op 22 november 1908 werd tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest van het Kerkelijk zangkoor het idee geboren om een fanfare op te richten. De eigenlijke aanzet begon echter pas op 30 april 1909 bij de geboorte van prinses Juliana. In de ter gelegenheid van hiervan georganiseerde optocht trokken de schutterij en het Kerkelijk zangkoor mee. Wilde men in die dagen aan een dergelijk feest meer luister bijzetten dan werd er een beroep gedaan op de fanfare van Puth die tegen een vergoeding van 25 gulden de festiviteiten mee kwam opluisteren. Na de optocht werden de hoofden weer bij elkaar gestoken en werd een voorlopig bestuur gekozen. Veertien dagen later werd de eerste vergadering belegd in café This Voots. In deze vergadering werd een definitief bestuur gekozen en werd de naam van de vereniging veranderd van "Fanfare St. Caecilia" in "Fanfare Juliana".

De grote stuwkracht achter de nieuwe vereniging was oud-burgemeester P. Donners. Oud-dorpsgenoot M. Lebens verrichtte ontzettend veel werk om tot een definitieve oprichting van de vereniging te komen. Samen met de heren Chr. Paas, de gebroeders A. en G. Dols, J. Keulers en R. Hamers wist hij in een zeer kort tijdsbestek de nodige gelden te verzamelen voor de aanschaf van instrumenten.

Het eerste bestuur bestond uit de volgende personen:

H. Suylenpresident R. Neislid
F. Ramakerssecretaris J. Keulerslid
M. Lebenslid R. Hamerslid
Chr. Paaslid M. Beltgenslid
L. Dolslid M. Welterslid

De eerste directeur (destijds werd de dirigent nog directeur genoemd) was Willem Knooren. Op St. Hubertusavond 3 november 1909 werd door 25 muzikanten met de eerste mars "Premiere" het langdurige leven van fanfare Juliana ingeluid. Onder de deskundige leiding en energiek doorzetten van directeur Willem Knooren werd de Fanfare Juliana al vlug een serieuze concurrent op alle muziekfeesten.

De eerste wereldoorlog

Een grote tegenslag kreeg de vereniging in 1914, bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog. Met veel moeite en opoffering wist het bestuur de jonge fanfare in leven te houden. In 1920 kwam hierin verandering. Directeur Emile Brouwers kreeg de beschikking over een behoorlijk aantal nieuwe krachten. Al spoedig wist deze directeur door zijn kundige leiding de eerste resultaten te boeken.

Een groot aandeel in de groei en bloei van onze vereniging had directeur J. Paes, die 40 jaren lang de dirigeerstok hanteerde.

De tweede wereldoorlog

In 1940 begon weer een periode van grote moeilijkheden: de tweede wereldoorlog brak uit. Op bevel van de bezetters werd de vereniging gedwongen haar activiteiten te stoppen. Onder voorzitterschap van de heer M. Pelzers bleef de vereniging bestaan en in stilte werd verder gewerkt. In die tijd werd veel gevraagd van directeur en leden. Er werd trouw geoefend met de ondergedoken instrumenten.

Bij de bevrijding van Munstergeleen op 18 september 1944 door Amerikaanse militairen van het 19e legerkorps was er alom vreugde en opluchting voor de herkregen vrijheid. Munstergeleen en fanfare Juliana konden weer gaan bouwen aan een nieuwe toekomst.

Op zondag 12 augustus 1945 werd een muziekfeest gehouden ten bate van het klokkenfonds, immers de kerkklokken waren door de bezetters weggehaald om als grondstof te dienen voor het maken van wapens. Dit festival bracht 1679 gulden batig saldo op.

Dat het bestuur niet had stilgezeten tijdens de oorlog bewezen zij tevens door op 6 en 13 januari 1946 het eerste solistenconcours in Limburg, na de bevrijding, te organiseren. Er namen 107 solisten aan deel. Uit alle delen van Limburg kwamen zij naar Munstergeleen. Het concours werd gehouden in de gymzaal van de school. De belangstelling was echter zo groot dat men voor de tweede dag moest uitwijken naar een grotere zaal bij de Paters in Leyenbroek. Op onderstaande links staan twee willekeurige afdrukken uit het programmaboekje van destijds.

Voorwoord

Advertentiepagina

In de veertiger jaren bruiste het toenmalige bestuur van activiteiten, zoals eerder vermeld organiseerde de fanfare in 1946 het eerste na-oorlogse solistenconcours in Limburg. In 1948 werd overgegaan tot oprichting van een erebestuur.

In 1948 vierde de fanfare haar 40-jarig bestaansfeest en wel op zondag 13 en 20 juni. Onder zeer slechte weersomstandigheden werd dit feest gehouden. Toch werden de feesten met een batig saldo afgesloten, namelijk fl. 586,58.

De vijftiger jaren

De vereniging groeide en bloeide. Op 10 september 1956 werd de drumband opgericht met als eerste instructeur de heer J. Sastra.

In 1957 promoveerde de fanfare naar de afdeling uitmuntendheid. Dit gebeurde op het bondsconcours te Geleen onder leiding van directeur J. Paes.

In 1958 werd van 14 t/m 22 juni op grootse wijze het 50-jarig bestaansfeest gevierd. Een grote feesttent werd geplaatst in het park achter het toenmalige gemeentehuis, waar nu de tennisvelden liggen. Bekende artiesten uit die tijd traden op, o.a.: Rudi Carell, Zwarte Riek en de Boertjes van Buuten.

Tijdens de receptie bood het feestcomité de fanfare haar eerste uniformen aan, donkerblauw met gouden bies en platte pet. Op 19 oktober 1959 werden deze officieel overhandigd. Vóór die tijd bestond het 'uniform' slechts uit een pet. De eerste jaren droegen de leden een blauwe pet met grote klep. Een soort studentenpet uit die tijd, kosten fl 1,80.

Een belangrijke beslissing nam het bestuur in die tijd om de statuten koninklijk te laten goedkeuren. De goedkeuring volgde op 31 augustus 1959.

De zestiger jaren

1960 is een van de hoogtepunten in het leven van de fanfare.

Weer onder leiding van directeur Paes promoveerde de fanfare naar de ereafdeling, dit gebeurde op het bondsconcours te Venray op 26 juni. Door dit succes mocht de vereniging deelnemen aan de landskampioenschappen in Deventer op 26 november, samen met fanfare St. Carolus uit Montfort en fanfare de Vooruitgang uit Nuenen. Juliana Munstergeleen kwam zegevierend uit de strijd met 324 punten en lof der jury. Munstergeleen vierde feest na dit prachtige resultaat. Een druk bezochte receptie volgde op maandag 28 november, die haar climax vond toen de gebr. Schurgers persoonlijk de vereniging twee vlaggen aanboden, de Limburgse en de Munstergeleense, en tevens 2 uniformen. De heer J. Frissen bood eveneens op die receptie als voorzitter van het "Comité van Bijstand" de fanfare een nieuwe drapeau aan, een geschenk van de Munstergeleense bevolking.

In 1963 werd door het bestuur in het leven geroepen het predicaat van 'lid van verdienste'. Dit predicaat wordt verleend aan die leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Het eerste 'lid van verdienste' werd M. Schols. In 1975 voegde het toenmalige bestuur aan dit predicaat toe de gouden speld met een oorkonde.

In 1966 nam de vereniging deel aan het W.M.C. te Kerkrade. Vlijtig werd er gerepeteerd onder leiding van directeur J. Paes. Het was dan ook zeer treurig dat enkele weken voor het concours directeur J. Paes wegens ernstige ziekte de dirigeerstok moest overhandigen aan de heer Nic. Dieteren uit Schinnen. Wederom behaalde de fanfare een prachtig resultaat met 308 punten, het hoogste in de 2e divisie. Tevens wist zij ook in de wacht te slepen de directeursprijs, beschikbaar gesteld door het Gilde der Schone kunsten uit Wylre.

De vereniging bleef groeien en bloeien.

Van 18 t/m 25 mei 1968 werd het 60-jarig bestaansfeest gevierd. Dit feest werd gevierd in een grote feesttent op het marktplein achter het toenmalige gemeentehuis. Een van de hoogtepunten was toen op de receptie door burgemeester Wagemans een Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt aan de beschermheer de heer W. Suylen, de Eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Op 7 juni 1968 viel deze eer te beurt aan de heer Ger Donners, een van de medeoprichters.

Dat de vereniging bleef groeien bewees het feit dat op 7 oktober 1969 de showgroep werd opgericht. De grote stuwers hierachter waren de heer H. Kneepkens en de toenmalige secretaris de heer J. Köke. Vele vergaderingen gingen hieraan vooraf. Vooral de oudere bestuursleden zagen het nog niet zo zitten. Maar uiteindelijk werd dan toch het besluit genomen tot oprichting van een showgroep. Vele avonden trokken de heren H. Kneepkens en J. Köke erop uit om het 'vrouwelijk schoon' van Munstergeleen uit te zoeken. Uiteindelijk werden 17 meisjes bereid gevonden om als majorettes voorop te lopen met aan het hoofd miss majorette Cecil Voots. Fanfarelid Loek Lemmens werd bereid gevonden om als instructeur de meisjes de eerste oefeningen bij te brengen. Het bleek een goede zet te zijn van het bestuur, want Loek Lemmens groeide uit tot een perfecte instructeur. Spoedig bleek dat onder zijn kundige leiding de showgroep grote bekendheid kreeg. De vereniging werd mede door deze mooie groep een geziene gast op vele festiviteiten en optochten. De showgroep bracht veel kleur en charme mee in de hele vereniging. Op zondag 1 februari 1970 trad de showgroep voor het eerst naar buiten uit bij gelegenheid van het presenteren van de nieuwe uniformen van de fanfare, hetgeen mogelijk was gemaakt door de gezamenlijke inspanning van het "Comité van Bijstand" en de vereniging.

De zeventiger jaren

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de vereniging was 17 februari 1971, toen brand uitbrak in het verenigingslokaal. De zaal tegenover de kerk brandde helemaal af. Een groot deel van het instrumentarium, bekers en lauwertakken en de hele muziekvoorraad gingen in vlammen op. Grote steun ondervond de fanfare van de plaatselijke zustervereniging "Fluit- en Tamboerkorps St. Pancratius" en de bewoners van Munstergeleen in die moeilijke dagen.

De vereniging nam met succes op 30 september 1972 deel aan het bondsconcours te Ubachsberg. Tijdens de receptie die hierop volgde werd aan de heer Frits Salden het Bondsinsigne in goud uitgereikt voor zijn 45 jaar muzikant zijn. Op 19 mei 1973 werd dit insigne eveneens uitgereikt aan Ger Donners door de toenmalige bondsvoorzitter Mgr. Roncken.

Doordat de vereniging bleef groeien kwamen echter andere problemen om de hoek kijken, namelijk de financiële middelen. De fanfare was inmiddels uitgegroeid tot een grote vereniging wat uiteraard hoge kosten met zich meebracht.

Diverse activiteiten moesten, en worden nog steeds, georganiseerd om de nodige gelden bijeen te krijgen. Zo organiseerde het bestuur een avond-wielerzesdaagse, de eerste in Munstergeleen. Van 30 april t/m 6 mei 1972 werd dit evenement gehouden in zaal Schols aan de Houbeneindstraat.

Een gelukkige greep van het bestuur was het jaarlijks organiseren van de Wijnfeesten in begin september. De grote animators waren de heren J. Vroemen en P. Paes. Het eerste feest werd gehouden in september 1969. Voor de vereniging zijn de inkomsten van deze feesten onmisbaar om de steeds terugkerende kosten te kunnen dekken. Een grote kostenpost was, en is nog steeds, onder andere de opleiding van jeugdige muzikanten via de muziekschool.

In 1974 nam de vereniging weer deel aan het W.M.C. te Kerkrade. In de 2e divisie werd een prima 1e prijs behaald met 297,5 punten.

Van 1 t/m 7 september 1978 werd het 70-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Medeoprichter Ger Donners werd gehuldigd wegens zijn 70-jarig lidmaatschap.
Aansluitend aan het jubileumfeest werd van 8 t/m 11 september de 10e wijnfeesten gehouden.

In 1979 werd deelgenomen aan het bondsconcours in Roggel. In de ereafdeling behaalde Fanfare Juliana een uitstekende 1e prijs met 304 punten. Helaas waren dit 2 punten te weinig voor promotie naar de superieure afdeling. Er werd daarom al snel besloten om in 1981 opnieuw op bondsconcours te gaan. Het resultaat viel echter tegen. Er werden 'slechts' 297 punten behaald, wat toch nog een mooie 1e prijs is.

De tachtiger jaren

In 1984 nam de fanfare afscheid van directeur Nic. Dieteren die na 18 jaar van zijn welverdiende pensioen ging genieten. Dat Nic. Dieteren ondanks dat hij uit Schinnen kwam een echte 'Juliana'-man was geworden bleek uit het feit dat hij, tot hij in 2003 op 87-jarige leeftijd overleed, de gebeurtenissen binnen de fanfare met veel belangstelling bleef volgen.

Na lang en hard oefenen werd in 1987 op het bondconcours in Limbricht een nieuwe poging ondernomen om de promotie naar de superieure afdeling te bewerkstelligen. In de hal van manege 'de Klipper' gaf de fanfare onder leiding van de nieuwe directeur Hans Breuls een fantastisch concert dat door de jury beloond werd met 306 punten. De promotie naar de afdeling Superieur was eindelijk gelukt.

De negentiger jaren

In de negentiger jaren viel het muzikale peil van de fanfare helaas ver omlaag. Doordat vele ervaren leden na het in 1987 behaalde succes hun instrument definitief opborgen, moest de fanfare met een jonge, nog onervaren, groep muzikanten proberen de status van de superieure afdeling waar te maken. Dat dit niet gelukt is zal geen verbazing wekken.

In 1991 werd door het bestuur en de muziekcommissie besloten een paar stapjes terug te doen. De jonge, ook nog onervaren, Louis Hensgens uit Puth werd aangesteld als directeur, met als doel de deelname aan het bondsconcours van 1996 in Venlo. Op dit bondsconcours werd in de afdeling Uitmuntendheid een nipte 1e prijs behaald met 288,5 punten. De opluchting bij de fanfare was zeer groot, mede omdat zij dit resultaat op eigen kracht en met veel jonge leden had behaald. Er werd dan ook op zondagavond en de hele maandag na het concours uitzinnig gefeest in Munstergeleen. De feestvreugde was blijkbaar zo groots dat dagblad 'de Limburger' een fotograaf naar Munstergeleen stuurde om de feestvreugde op de gevoelige plaat vast te leggen. Hier ziet u de foto die 's anderdaags in de krant werd geplaatst.

Om het opleidingsniveau te verhogen werden in 1992 de banden met de muziekschool in Sittard vernieuwd. De gehele jeugdopleiding werd vanaf dat jaar door de muziekschool verzorgd. De muzikale motivatie binnen de fanfare was zo groot dat ook enkele 'oudere' leden van fanfare er voor kozen om nog een paar jaar les te gaan volgen op de muziekschool.
Om de doorstroming van de jonge muzikanten naar de 'grote' fanfare te vergemakkelijken werd in 1993 tevens een jeugdfanfare opgericht. De jeugdfanfare stond ook onder leiding van directeur Louis Hensgens.

Intussen bleek dat de drapeau van de vereniging dusdanig was versleten dat deze bijna niet meer bruikbaar was als boegbeeld van de vereniging. Het Actiecomité heeft zich toen als doel gesteld om de vereniging een nieuwe drapeau aan te bieden ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan. Om de kosten te dekken werden enkele acties gevoerd, o.a. de verkoop van afbeeldingen op standaard en de superaktie met de rijdende marktkraam. De financiële basis was rond. In goed overleg tussen het Actiecomité en het bestuur werd een keuze gemaakt over het ontwerp. Na wat gezoek en gebel kwam het Actiecomité uit bij mevrouw Thea Timmermans - Van den Berk uit Thorn, die bereid was om voor onze vereniging een nieuwe drapeau te vervaardigen. Zij is daarna een jaar lang bezig geweest met het enerverende werk. Op 10 oktober 1993 werd tijdens het jubileumfeest de nieuwe drapeau, in aanwezigheid van mevrouw Timmermans, door het Actiecomité aan de fanfare overgedragen.

Ondanks dat de fanfare in 1996 op het bondconcours had bewezen dat het muzikale peil weer stijgende was, kreeg de vereniging met een ander probleem te maken: Er waren nauwelijks nog Munstergeleners te vinden die een bestuursfunctie binnen de fanfare wilden of konden vervullen. Het toenmalige dagelijkse bestuur, bestaande uit waarnemend voorzitter Dolf Dormans, penningmeester Joost Meulmeester en secretaris Jan Timmermans, moest veel zijdelingse taken verrichten die anders door medebestuursleden uitgevoerd werden. Dit was op den duur niet vol te houden. Er werd dan ook besloten dat het gehele bestuur zou aftreden om plaats te maken voor een geheel nieuw bestuur dat met frisse moed de zaak zou kunnen oppakken. Het spreekwoord "zo gezegd, zo gedaan", ging hier echter niet op. De aangestelde reorganisatiecommissie, bestaande uit de huidige voorzitter Piet Keulers, fanfarelid Manuël Kikken en een externe organisatiedeskundige, spendeerden veel vrije tijd om potentiële bestuursleden te benaderen en over de streep te trekken. Uiteindelijk slaagden zij er in om op 29 maart 1999 tijdens de jaarvergadering een geheel nieuw bestuur, bestaande uit 11 personen, te presenteren. De voorzittershamer kwam in handen van Jos Königs.

De vereniging had weer een solide bestuur en kon verder bouwen aan de toekomst.

Ondertussen was in 1997 een nieuwe evenementencommissie ingesteld die tot doel had de wijnfeesten een nieuw leven in te blazen. Vooral de link tussen de wijnfeesten en wijn moest een nieuw cachet krijgen. Tijdens de wijnfeesten werden diverse activiteiten ingevoerd die de wijn in het algemeen moesten promoten. De leden van de commissie hadden al gauw de (wijn)smaak te pakken. Ze waren zo'n grote wijnliefhebbers geworden dat ze besloten een onafhankelijke stichting op te richten waarmee zij hun activiteiten buiten de wijnfeesten om konden voortzetten. De stichting koos als naam Wijngenootschap "Notre Reine" (Frans voor "onze koningin").
De kernactiviteit van de stichting werd de aanleg en exploitatie van een heuse wijngaard in Munstergeleen. Er werd een geschikte locatie gevonden op de Windraak (de "Wanenberg") en in 2000 konden de eerste flessen met Wanenberger Pinot Gris Primeur gevuld worden.
Een van de statuten van de stichting behelst de financiële ondersteuning van Fanfare Juliana en andere culturele activiteiten in Munstergeleen. Vanuit die gedachte werd een actie tot het oprichten van een Munstergeleens standbeeld geboren. In september 1998 werd uiteindelijk een standbeeld onthuld dat de band tussen de wijnfeesten, Fanfare Juliana en c.v. de Haverbühle symboliseert.
Op de geschiedenis pagina van Notre Reine is meer informatie hierover te vinden.

Het nieuwe millennium

In het nieuwe bestuur was het penningmeesterschap in handen van Hub Rulkens gekomen. Hub heeft deze rol echter niet lang mogen vervullen. Ten gevolge van een ernstige ziekte overleed hij op 14 februari 2001. Hij werd door de fanfare en drumband van zijn huis naar zijn uitvaartdienst in de kerk begeleid met de aangrijpende treurmars 'Marche Funèbre'.

De uniformen van de fanfare en drumband stamden zoals reeds eerder vermeld uit 1970. Menig uniform was al vervangen en andere uniformen waren aan vervanging toe. De talrijke jeugdleden die doorstroomden naar de fanfare konden steeds moeilijker op de zolder van kledingcoördinatrice Annie Fransen een passend uniform vinden. Het werd ook steeds moeilijker om nieuwe uniformen te laten maken omdat de oorspronkelijk gebruikte stof op raakte. Naast de deelname aan het bondsconcours in 2002 had het nieuwe bestuur zich daarom tevens als doel gesteld de oude uniformen te vervangen. Er werden verschillende acties georganiseerd om de benodigde gelden bij elkaar te brengen, waaronder een loterij. Ondanks het feit dat een lot 40 euro kostte waren de loten binnen korte tijd allemaal verkocht en konden de uniformen besteld worden bij "George Pisa en zn. BV" in Eindhoven, de makers van het trouwuniform van kroonprins Willem-Alexander. Door de kledingcommissie werden moderne, strakke en degelijke uniformen uitgekozen waar de fanfare en drumband weer vele jaren mee vooruit zouden kunnen. Na enkele pas- en verstel-sessies was voor ieder toenmalig lid een nieuw uniform beschikbaar. Op 21 september 2003 kon dan ook tijdens het jubileumfeest het nieuwe uniform aan de gemeenschap gepresenteerd worden tijdens de traditionele optocht.

Op 16 oktober 2002 nam het fanfarekorps van Fanfare Juliana deel aan het bondsconcours in Roermond. Onder leiding van dirigent Michel Hendriks werden 80,75 punten bij elkaar gespeeld, een prima eerste prijs. Voor de fanfare was dit een zeer tevredenstellend resultaat, vooral wegens het feit dat deze prestatie op eigen kracht en met een korps waarvan meer dan de helft van de leden jonger dan 30 jaar waren, gebeurde. Na terugkeer in Munstergeleen werd dan ook uitbundig tot in de late uurtjes gefeest. Op de maandag erna werd, haast traditioneel, verder gefeest. Om 12 uur werd gezamenlijk een stevige bodem van "zoervleisch" gecreëerd. Aansluitend werden de cafés in Munstergeleen onveilig gemaakt.

Op zondag 26 oktober 2003 bereikte Fanfare Juliana het droeve bericht dat eredirecteur Nic. Dieteren overleden was. Als dank voor de bewezen diensten, en het respect dat hij bij eenieder had afgedwongen, werd tijdens de repetitie op maandagavond unaniem besloten Nic. de laatste eer te gaan bewijzen. Tijdens zijn begrafenis op vrijdag 31 oktober werd in de stromende regen op het kerkhof van Schinnen door een vrijwel complete Fanfare Juliana onder andere de door Nic. gearrangeerde andante 'Rust in vrede' gespeeld.

Een gitzwarte bladzijde in de geschiedenis van Fanfare Juliana was het overlijden van slagwerker Remco Walczak. Op 19 mei 2005 overleed hij op 21-jarige leeftijd ten gevolge van een fataal verkeersongeval. Remco had vele vrienden bij de fanfare en drumband en zijn vader en broer zijn eveneens spelend lid van de vereniging. De hele vereniging was dan ook zeer diep geschokt. Remco werd door zijn vrienden van de drumband naar zijn laatste rustplaats gebracht en de uitvaartdienst werd door de fanfare muzikaal opgeluisterd. Op aangrijpende wijze werd onder andere Remco's favoriete nummer "Tears in Heaven" gespeeld.
Hieronder een kort gedicht van Remco waarmee hij zijn ware gevoelens uitte:

Ik heb geen hart van zilver,
ik heb geen hart van goud,
maar ik heb een hart dat zielsveel van je houdt.
Hoe hecht de band met zijn vrienden bij de fanfare en drumband was, bleek uit het feit dat een ensemble bestaande uit jeugdige leden van Fanfare Juliana op 20 mei 2006 de jaardienst van Remco opluisterden.

Sinds juni 2004 staat het fanfarekorps van Fanfare Juliana onder leiding van dirigent Jan Kitzen.
Jan Kitzen heeft ruim 4 jaar lang veel energie in het orkest gestoken om het muzikale peil te verhogen. Zijn inspanningen werden in 2008 tijdens het bondsconcours beloond. Fanfare Juliana behaalde het fabelachtige resultaat van 90 punten, promotie, lof der jury en Limburgs kampioen. Er werd o.a. het werk Concertino for Marimba and Winds ten gehore gebracht waarbij onze eigen Richard Dols de marimba zodanig mooi bespeelde dat een van de juryleden in het rapport vermelde dat hij niet meegeschreven heeft maar alleen maar heeft geluisterd.

Twee weken na het bondsconcours werd het 100-jarig bestaan van Fanfare Juliana op grootse wijze gevierd. In een groot feestpaviljoen werden gedurende twee weken allerlei activiteiten op touw gezet, waaronder een drukbezochte receptie waarbij de vereniging door het gemeentebestuur van Sittard-Geleen de speld van verdienste kreeg uitgereikt als waardering voor de sociale functie die de vereniging in Munstergeleen vervuld.
Het hoogtepunt van de festiviteiten was een optreden van de Oostenrijkste topband "Die Klostertaler".

De feestelijkheden werden in december afgesloten met een optreden van de Marinierskapel in de goedgevulde sporthal, waarbij Richard Dols nogmaals "zijn" Concertino for Marimba and Winds ten gehore bracht.

Op 4 april 2009 nam Fanfare Juliana deel aan de Nederlandse Kampioenschappen. In Venlo werd de landstitel behaald met een score van 88,34 punten, waarmee het orkest bewees dat de 90 punten op het bondsconcours geen eenmalige toevalstreffer was.

De concoursen hadden echter ook veel geld gekost en er moesten meer acties komen. Zo werd medewerking verleend aan de Enecotour, waar een aardig centje werd verdiend en ook het Vastelaovesconcert werd nieuw leven ingeblazen. Dit resulteerde in prachtige concerten die ook nog een aardige cent opleverden.

In 2010 ging de fanfare op concertreis naar Oostenrijk. De leden hadden een jaar lang vlijtig gespaard en er werd een prachtig gevarieerd programma samengesteld door de muziekcommissie. Dirigent Jan Kitzen zorgde voor de nodige arrangementen. Allemaal prachtige stukken waarin ook de aanwezige solisten een hoofdrol kregen toegewezen. De concertreis werd een groot succes en voor eenieder die deze reis heeft meegemaakt zal dit een mooie blijvende herinnering zijn. Samen 5 dagen optrekken maakte het gehele gezelschap al gauw tot een grote familie die elke dag weer genoot van de vele onverwachte verrassingen. Dat de concerten goed waren aangeslagen in Leutasch en Seefeld werd nog eens benadrukt toen een hele pagina hierover verscheen in een lokaal blad en enkele dagen later zelfs een impressie was te zien op de lokale TV van Seefeld.

Helaas waren er ook minder mooie momenten in die periode. Lid van verdienste, Chrit Donners, was overleden. Meer dan een halve eeuw was hij muzikant bij fanfare Juliana en daarnaast leider van de Haverkapel. Chrit werd op 20 augustus 2010 begraven. Tijdens de zeswekendienst heeft fanfare Juliana de H. Mis opgeluisterd.

Het ledenaantal liep terug, enerzijds door vergrijzing en anderzijds door het vertrek van jeugdige muzikanten die elders gingen studeren. Het oprichten van een VIO-groep bracht weer diverse nieuwe leerlingen op doch ook daar blijven de stijgende kosten een probleem.

Op 16 november 2011 overleed John de Jong na een slopende ziekte. John was 28 jaar lid van onze fanfare. In januari 2012 werd de zeswekendienst opgeluisterd.

Na een lang ziekbed overleed ook op 29 mei 2012 Math Bormans, oud-voorzitter van fanfare Juliana. Ook Math werd onder begeleiding van de fanfare ten ruste gebracht.

Na twee jaar intensieve voorbereiding heeft onze drumband op 17 november 2013 deelgenomen aan het bondsconcours in Heel. In de 3e divisie Sectie A werden onder leiding van muzikaal leider Rie Dols de volgende werken ten gehore gebracht:
Verplicht gedeelte:
"The Hobbits" van Henk Martens.
Vrij gedeelte:
"Send in the clowns" van Stephen Sondheim in een arrangement van Richard Dols met Wout Claessens als solist op sopraan-saxofoon.
"The big set up" van Gian Prince met solist Richard Dols.
Voor het verplichte gedeelte werden 94 punten behaald en voor het vrije gedeelte 94,50 punten. Daarmee kwam de eindscore uit op 94,25 punten, goed voor een 1e prijs met lof der jury, promotie en Limburgs kampioen. Een prachtig resultaat waar de hele fanfare trots op is. Drumband nestor Frans verwoordde het goed in de volgende zin: "We hebben meer punten behaald dan de fanfare".

Door het behalen van het Limburgs Kampioenschap werd de drumband uitgenodigd voor de Nederlandse Kampioenschappen op 8 februari 2014 in Assen. Op 8 februari werd 's morgens vroeg met 2 bussen en een vrachtwagen vol instrumenten afgereisd naar het hoge noorden. De alweer prachtige uitvoering werd dit maal door de jury beloond met 91,00 punten. Helaas was dit een half punt te weinig voor het behalen van het Nederlands kampioenschap in de 3e divisie. Onze drumband eindigde op een prachtige 2e plaats met slechts 0,42 punten minder dan drumband van Koninklijke Fanfare St. Willibrord Heeswijk die dus 91,42 punten behaalde. Toch weer een resultaat om vreselijk trots op te zijn.

Op 4 april 2014 ontving instructeur Rie Dols uit handen van burgemeester Sjra Cox de speld van verdienste van de gemeente Sittard-Geleen.

Ondanks het doorstromen van enkele jeugdleden bleef de bezetting van het fanfareorkest magertjes. Hoe moest dit verder gaan? Willen de leden de promotie van 2008 aanvaarden en een divisie hoger spelen? Op de jaarvergadering van 2012 werd besloten om deze uitdaging aan te gaan en in 2014 aan het bondsconcours deel te nemen in de 2e divisie. De eerste test volgde in 2013 tijdens het Onderbankentoernooi. Hier werden enkele 2e divisie werken gespeeld en een prachtig resultaat behaald met 83,5 punten. Tijdens het Onderbankentoernooi in 2014 werden de uitgekozen concourswerken ten gehore gebracht en door de jury beoordeeld met 85 punten en het predicaat 'zeer goed'. In oktober nam het fanfareorkest onder leiding van Jan Kitzen deel aan het bondsconcours in de 2e divisie en scoorde daarbij een prachtig resultaat: 88,67 punten, 1e prijs met promotie naar de 1e divisie.

September Wijnfeesten maand in Munstergeleen.
Hier Uw advertentie? Neem dan contact op met de Webmaster Fanfare Juliana Munstergeleen.
Copyright © 2006-2020 Fanfare Juliana Munstergeleen